TreCorde Music heeft geen gedeponeerde Algemene Voorwaarden maar hanteert wel enkele aanvullende voorwaarden waarmee u rekening dient te houden als een opdracht wordt overeengekomen.


Betalingstermijn

TreCorde Music hanteert de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. TreCorde Music behoudt zich het recht voor om deze betalingstermijn per opdracht aan te passen dan wel te factureren in gedeeltes. In voorkomend geval wordt u hierover vooraf geïnformeerd.

Annulering

Mocht u de overeengekomen repetitie en/of optreden willen annuleren dan behoudt TreCorde Music zich het volgende recht voor:

  • Annulering op de dag zelf: facturering van 100% van de overeengekomen tarieven.
  • Annulering binnen 7 dagen voorafgaand aan de oorspronkelijke dienstverlening: facturering van 50% van de overeengekomen tarieven.
  • Wanneer een opdrachtgever in gebreke blijft waardoor een overeengekomen dienst van TreCorde Music niet kan worden verleend dan wordt dit beschouwd als een annulering op de dag zelf.

Mocht u een overeengekomen opdracht tot arrangeren willen annuleren dan behoudt TreCorde Music zich het recht voor om de gemaakte uren te factureren. U kunt geen rechten ontlenen aan het gestaakte werk in uitvoering.

Per geval bekijk TreCorde Music of gebruik wordt gemaakt van dit voorbehouden recht.

Eigen verklaring Artiestenregeling

Voor alle niet-particuliere diensten die vallen onder de Artiestenregeling, onttrekt TreCorde Music zich aan deze Artiestenregeling middels een Eigen verklaring.

De Eigen verklaring luidt als volgt:

Met deze opdracht ontstaat geen dienstbetrekking, waardoor echter wel de artiestenregeling van art. 5a Wet LB 1964 en art. 4 besluit van 24 december 1986 (sociale verzekeringen) van toepassing zou zijn. TreCorde Music kiest er echter voor om géén gebruik te maken van deze artiestenregeling, dus om géén loonheffingen te laten afdragen en niet verzekerd te zijn voor de werknemersverzekeringen. Hiermee wordt voldaan aan art. 3bis UB LB 1965 en art. 4, lid 2 Besluit 24 december 1986. Door deze keuze mag de gage voor de diensten bruto aan TreCorde Music uitbetaald worden.
De Eigen verklaring wordt in verkorte vorm vermeld op elke van toepassing zijnde factuur.